Beste ouder(s)
Beste verantwoordelijke(n)

Graag lichten wij de werking van NOW kort toe.

Wanneer je je zorgen maakt om de schoolloopbaan van jouw kind, kan de school in samenwerking met het CLB en op basis van een toegekend (gemotiveerd) verslag, je zoon of dochter bij ons aanmelden.

Voordat het ondersteuningsteam op school kan starten, heeft de school reeds heel wat stappen gezet met het oog op de noden van je kind:

  • Zorg door de leerkracht voor alle leerlingen in de klas
  • Zorg door de leerkracht en/of het zorgteam voor alle leerlingen die het wat moeilijker hebben
  • Het zorgteam gaat in overleg met jou als ouder en het CLB. Het CLB kent al dan niet een (gemotiveerd) verslag toe
  • Indien extra ondersteuning nodig is, vraagt de school ondersteuning van NOW.

  Binnen ons ondersteuningsnetwerk zijn een 90-tal gedreven ondersteuners aan de slag, zij werken regionaal in een multidisciplinair team. Bij het aanmelden van een leerling bekijkt de regiocoördinator voor de brede types BA, 3, 9 op basis van ervaring, opleiding (kine, logo, ergo, ortho, psycho, leerkracht,…) en contextfactoren, welke ondersteuner(s) het best de ondersteuningsvraag opneemt.

Bij het ondersteunen focussen wij op de leraar en het team zodat zij vaardiger worden en beter kunnen inspelen op de behoeften van je zoon of dochter. In dialoog zoeken we naar oplossingen op maat en scheppen we een krachtig leerklimaat. Hierbij houden we rekening met de eigenheid en de competenties van de leraar, het team en de leerling.

De ondersteuning wordt flexibel ingezet: we werken vraaggestuurd op basis van de nood bij de leraar en het team in functie van de opvoedings- en onderwijsbehoeften van je zoon of dochter. We evalueren op regelmatige basis, sturen bij waar nodig en ronden af indien mogelijk.

Heb je toch nog vragen omtrent de ondersteuning dan kan je steeds contact opnemen met de school van je kind.