Beste ouder(s)
Beste opvoedingsverantwoordelijke(n),

Graag lichten wij de werking van NOW kort even toe.

Is school lopen voor jouw kind extra uitdagend? Dan kan de school in samenwerking met het CLB en op basis van een toegekend verslag gemeenschappelijk curriculum, een verslag individueel aangepast curriculum of een verslag OV4, uw zoon of dochter bij ons aanmelden.

Voordat Leersteun voor uw kind op school kan starten, heeft de school reeds heel wat zaken gedaan op het vlak van brede basiszorg en heeft de klasleerkracht ook al verhoogde zorg geboden aan uw kind. 

Brede basiszorg is de zorg die door alle leerkrachten in een school geboden wordt voor alle leerlingen. Verhoogde zorg is de specifieke zorg die een leerkracht en/of het zorgteam biedt voor alle leerlingen die met extra uitdagingen te maken hebben. Blijken er nog onderwijsnoden te leven bij uw kind waar de leerkracht niet aan toe komt, dan gaat het zorgteam in overleg met u als ouder en met het CLB. Het CLB is de partner bij uitstek waarmee de school overlegt over verhoogde zorg. School, ouders en CLB kunnen gaan bepalen welke zorgmaatregelen nog getroffen kunnen of zouden moeten worden. 

Indien voor uw kind school uitdagend is en u weet niet goed hoe dat komt, dan kan het CLB besluiten een handelingsgericht diagnostisch traject te lopen. Met andere woorden men gaat gaan kijken welke zaken in het schoollopen nu juist moeilijk zijn voor uw kind en hoe men daar tegemoet aan kan komen. 

Het CLB kan besluiten een Verslag op te maken. Met een Verslag gemeenschappelijk curriculum spreekt het CLB eigenlijk uit, dat het kind de reguliere lesdoelen zou moeten kunnen behalen met extra hulp van een leerondersteuner. 

Het CLB kan ook besluiten een Verslag individueel aangepast curriculum uit te schrijven. Hiermee spreekt het CLB zich uit dat het kind lesdoelen op eigen niveau en tempo dient te krijgen. Met andere woorden de lesdoelen uit het leerjaar waarin uw kind zit, worden losgelaten en leerdoelen op niveau van het kind worden opgemaakt. Hierbij ondersteunt een leerondersteuner de leerkracht en het kind. 

Binnen ons leersteuncentrum zijn een 100-tal gedreven ondersteuners aan de slag. Zij werken regionaal in een multidisciplinair team.

Bij het aanmelden van een leerling bekijkt de regiocoördinator welke ondersteuner(s) het best de gestelde ondersteuningsvraag opneemt. Dit op basis van ervaring en opleiding (kine, logo, ergo, ortho, psycho, leerkracht,…).

Bij het ondersteunen focussen wij in hoofdzaak op de leraar en het schoolteamzodat zij vaardiger worden en beter kunnen inspelen op de behoeften van uw zoon of dochter. Hiernaast focussen we ook op de leerling. 

In dialoog zoeken we naar oplossingen op maat en scheppen we een krachtig leerklimaat. Hierbij houden we rekening met de eigenheid en de competenties van de leraar, het team en de leerling.

We evalueren op regelmatige basis, sturen bij waar nodig en ronden af indien mogelijk. 

Steeds bereid tot overleg, 

LSC NOW