Verbondenheid

Het nieuwe ondersteuningsmodel zet in op co-creatie en samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Samen met leerlingen, leraren(teams) in het gewoon onderwijs en andere begeleidende diensten werken we aan meer inclusief onderwijs. De geboden ondersteuning in een school gewoon onderwijs vertrekt vanuit de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften opgenomen in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. In het nieuwe ondersteuningsmodel komen de onderwijsbehoeften van leerlingen via ondersteuning op leraren(teams)- en schoolniveau centraal te staan. Vanuit verbondenheid streven we naar lange termijn oplossingen.

Toekomstgericht

Er wordt zowel tijdens leerkracht-, team- en schoolondersteuning gefocust op duurzame verankering: Welke methodieken en hulpmiddelen heeft de leerkracht/het team nodig om maximale leerwinst bij elke leerling te verwezenlijken?

Op maat (ABC)
  • Autonomie: De leerkracht/school kan na afronden van de ondersteuning zelf aan de slag.
    Rekening houdend met de eigenheid van de leerkracht, de visie van de school gewoon onderwijs en de mogelijkheid om mee de loop van het traject te bepalen.
  • Betrokkenheid: De leerkracht/school hoort erbij.
    Bouwen aan positieve relaties en in dialoog gaan om samen tot oplossingen op maat te komen.
  • Competenties: De leerkracht/de school kan het.
    Geloven en vertrouwen in het bereiken van het gewenste resultaat, rekening houdend met de eigenheid en de competenties van elke leerkracht/school.
  Flexibel

Flexibiliteit bij alle actoren is een belangrijke bouwsteen om maatwerk mogelijk te maken. Vanuit verbondenheid, samenwerking en communicatie creëren we de mogelijkheid om een ondersteuningstraject op te zetten na de aanmelding. We werken vraaggestuurd op basis van de nood bij de leerkracht/team, evalueren en sturen bij waar nodig en ronden af indien mogelijk.

Welbevinden

Het welbevinden van een leerling/leerkracht is te herkennen aan diverse signalen, zoals de mate van openheid, flexibiliteit, zelfvertrouwen, weerbaarheid en spontaniteit. Een leerling/leerkracht met een hoog welbevinden straalt innerlijke rust uit en zal een hogere betrokkenheid vertonen.

Duurzame verankering ontwikkelt zich optimaal binnen een team dat vertrekt vanuit intrinsieke motivatie en een growth mindset.

Professionalisering

Teneinde optimale en kwalitatieve ondersteuning te garanderen, streven wij naar een continue opleiding van al onze ondersteuners. Via externe opleidingen, teamintervisies (homogeen en heterogeen), voorstellen van nieuwe technieken en materialen door interne specialisten, coaching, hospiteren,… werken we continue actief aan verdere professionalisering.